Register of pre-industrial archaeological sites from the prehistoric periods up to the 18th century

Hungarian Cadastre of Industrial Archaeological Sites (Collected into a systematical database for I: ages and cultures before the Industrial revolution) by the Working Group of Industrial Archaeology and Archaeometry of the Veszprém Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences (MTA VEAB).

Industrial archeology data sheet: Download

Registration

Contact us

Founder / General editor: János Gömöri former chairman of the Industrial Archaeology and Archaeometry of the Veszprém Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences (MTA VEAB)
Email: mta.veab.iparreg.archeometr@gmail.com

Editorial board: organisation of the Editorial board is in progress

 • Prehistoric lithic industries: Katalin T. Biró tbk@hnm.hu
 • Bronze Age and Early Iron Age bronze metallurgy: János Gábor Tarbay tarbay.gabor@hnm.hu
 • Celtic pottery, metal casting, iron metallurgy:
 • Roman pottery, brick production, lime burning, glass production, bronze metallurgy, iron metallurgy:
 • Migration period pottery, goldsmith’s crafts, iron metallurgy
 • Avar Period and 9th century industries, pottery, goldsmith’s crafts, iron metallurgy: János Gömöri
 • Crafts and industries of the 10-11th centuries, iron metallurgy:
 • Crafts and industries of the Árpád-dynasty period (11-13th centuries), pottery, brick production, lime burning, glass production, bronze metallurgy, iron metallurgy: János Gömöri
 • Crafts and industries of the Mediaeval period, industries of villages, cities, monasteries and fortresses: János Gömöri
 • Late Mediaeval / Early Modern period Industries:
 • Natural geography, geology:
 • Archaeometry, prospection, dating and analyses:

Website constructed and maintained by: Viktor Wallon-Hárs
English version translated by Katalin T. Biró

News

"A Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipar-történeti Munkabizottsága 1980-ban
indította útjára a nemzetközi kézművesipar-történeti szimpóziumsorozatot azzal a céllal, hogy
a kézművesség-kutatások szemléletmódja közelítsen a gazdaság- és társadalomtörténeti
kérdésekhez. A töretlen célt igazolják a részben a szimpóziumok anyagából megjelent,
részben egyéb projektek eredményeit bemutató kötetek. A szimpóziumsorozat 2001-ben
megszakadt, annak folytatásával szeretnénk a megkezdett munkához, a felvetett
szemléletmódhoz való csatlakozásra ösztönözni kutatókat és kutatócsoportokat.
A kézművesiparosok termékeinek és eszközeinek, valamint mesterségbeli tudásuknak
„migrációja” folyamatos volt az évszázadok során. Köszönhető ez többek között a különböző
népmozgásoknak, a céhlegények vándorlásának, az áru- és szerszámkatalógusok
terjesztésének, a vásárok és kiállítások rendezésének, illetve számos további tényezőnek. ...."

Kutatástörténeti adatok az 1980-as évek (műszaki) szakmatörténeti bizottságai és az MTA VEAB Iparrégészeti munkabizottsága közötti együttműködésekről:
A kohászattörténet magas szintű művelői és a vasrégészeti ásatások támogatói között Dr. Kiszely Gyula (1911-1997), a Kohászati Történeti Bizottság alapítója és Dr. Remport Zoltán (1922 - kohómérnök, technikatörténész áldásos tevékenységet folytatott. Segítségük megnyilvánult a kohóásatások támogatásában és a kohászatrégészeti leletanyagok -- különböző üzemi laboratóriumokban történt -- díjmentes anyagvizsgálatainak szervezésében. A BKL Kohászat folyóirat gyakran beszámolt a kohászati lelőhelyek régészeti kutatási eredményeiről.

Jelentések az először megismert Somogy megyei avar kori vasolvasztó kohókról (Zamárdi-Gépállomás). Valamint a 10. századi, u.n. "Somogyfajszi" műhely- és kohótípus jellegzetességeinek ismertetése a BKL Kohászat hasábjain.

A II. (Veszprémi) Országos Iparrégészeti Konferenciánkat megtisztelték részvételükkel az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület szakmatörténeti bitottságainak a vezetői is (főleg a kohászati és öntészeti szakterületekről), mint erről hírt adtunk az Iparrégészeti Tájékoztatóban és a konferencia-kötet bevezetőjében. A Bányászati és Kohászati Lapok (BKL) Kohászat ezt követően, 1983-tól közölt régészeti híreket és dolgozatokat is.

Geotúra a lovasi őskori festékbányához: (Vagyis -- tudományos értékükön túlmutatóan -- hogyan hasznosíthatók az ipar-régészeti és -történeti emlékhelyek a túrisztikában, a technikatörténet népszerűsítésében, a különböző korokban és kultúrákban alkalmazott termelési módszerek bemutatásával...) https://www.bfnp.hu/.../geotura-az-osember-festeszete...
Irodalom:

„A Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipar-történeti Munkabizottsága 2022. november 10-11-én rendezi V. Nemzetközi Kézművesipar-történeti Szimpóziumát, „Migration of Material and Intangible Resources in the Carpathian Basin" címmel. Várjuk azon kutatási eredményeket a régészet, történettudomány, levéltártudomány, néprajztudomány és a történeti muzeológia területéről, melyeknél a vizsgált jelenség, azaz kézművesipari technológia, mester, inas, tudás, eszköz, nyersanyag vagy termék migrációjának kiinduló- vagy célpontja a Kárpát-medencéhez kötődik, illetve a Kárpát-medencén belül történő migrációra szolgál esettanulmányként a középkortól napjainkig."

Jelentkezési határidő: 2022. április 15.

További információkat a csatolt fájl tartalmaz.
Levelemet fogadjátok meghívásként is, és egyben köszönöm, ha eljuttatjátok a munkabizottságok tagjainak, illetve határon túli munkatársaknak.
Üdvözlettel,
Cseh Fruzsina” A Kézművesipar-történeti Munkabizottság vezetője.

Bíró Csaba – Szenthe Gergely: Műhelyhagyományok és technológiatranszfer. Elmélkedés az avar kor fémműveseinek kilétéről. in: Perémi Ágota (szerk.): Hadak útján. Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciakötete (Veszprém, 2016),
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_VESZ_Sk_2016_HadakUtjan/?pg=...

"Vakultúra útja" poszterkiállítás:
http://www.ipari.bzlogi.hu/linkelt_dokumentumok/vaskultura_konferencia/t...
A középkori és korai újkori magyarországi vasércbányászat, kohászat, kovácsipar, hámorok, régészeti,
iparrégészeti, történeti, technikatörténeti és műemléki értékeiről rendezett szakmai konferencia
poszterei.
I. kép: A somogyfajszi 10. századi vasolvasztó műhely mellett a Korotnai patak partoldalában talált

A Központi Kohászati Múzeum által szervezett nyári diáktábor Újmassán. Vasolvasztás korai középkori somogyfajszi típusú vasolvasztó kemencékben. Táborvezetők: dr. Gömöri János régész (MTA VEAB Iparrégészeti Munkabizottság elnöke) és Thiele Ádám doktorandusz és kovács, (Vö. "Bucavasgyúró") (Budapesti Műszaki Egyetem).

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpc...

Adatok a gömöri régió bányászati emlékeinek ismeretéhez:
Lőrincz Árpád: AZ ELFELEJTETT BÁNYA.
A pelsőcardói bányászat rövid története
Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány
R u d a b á n y a, 2013
https://mek.oszk.hu/12100/12183/12183.pdf

„Bevezetés:
A pelsőcardói „aranybánya”, melyben aranytermelés valószínűleg soha nem folyt, napjainkra majdnem teljesen a feledés homályába veszett. A bányáról, melynek létezését már egy 1320-ban keletkezett latin nyelvű okmány is említi, ma csak régi újságcikk és iratok, néhány könyvrészlet, valamint gazzal benőtt épületromok árulkodnak. Esetleg egy-két idősebb helybeli lakos emlékezetében él még valami a régi „aranybánya” dicsőségéből. Nehéz lenne megmondani, hogy miért mindig aranybányát emlegetnek az emberek. Mindenesetre a kutatásaim során egyelőre nem sikerült semmilyen bizonyítékot találni arra, hogy valaha is folyt volna itt aranytermelés. Pelsőcardón ólmot és cinket termeltek a történelem folyamán. Ajánlom a könyvet mindenkinek, akit érdekel a bányászat vagy a történelem, de azoknak is, akik egyszerűen csak bővíteni szeretnék ismereteiket a gömöri régióról. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak e könyv megírásához és kiadásához.
A szerző"

Browsing our website you agree to use cookies.×