Kézműves ismeretek terjedése a középkortól napjainkig, interdiszciplináris konferencia 2020, VEAB

Konferenciafelhívás
Anyagi és szellemi javak migrációja a Kárpát-medencében
11. Kézművesipar-történeti Szimpózium
2022. november 10‒11.
Budapest

Rendező: MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottság, Veszprém
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
A Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipar-történeti Munkabizottsága 1980-ban
indította útjára a nemzetközi kézművesipar-történeti szimpóziumsorozatot azzal a céllal, hogy
a kézművesség-kutatások szemléletmódja közelítsen a gazdaság- és társadalomtörténeti
kérdésekhez. A töretlen célt igazolják a részben a szimpóziumok anyagából megjelent,
részben egyéb projektek eredményeit bemutató kötetek. A szimpóziumsorozat 2001-ben
megszakadt, annak folytatásával szeretnénk a megkezdett munkához, a felvetett
szemléletmódhoz való csatlakozásra ösztönözni kutatókat és kutatócsoportokat.
A kézművesiparosok termékeinek és eszközeinek, valamint mesterségbeli tudásuknak
„migrációja” folyamatos volt az évszázadok során. Köszönhető ez többek között a különböző
népmozgásoknak, a céhlegények vándorlásának, az áru- és szerszámkatalógusok
terjesztésének, a vásárok és kiállítások rendezésének, illetve számos további tényezőnek.
Ennek vizsgálata minden iparágnál megkerülhetetlen, s szorosan egybefonódik adott korszak
társadalom- és gazdaságtörténeti körülményeinek és gazdaságpolitikai döntéseinek
elemzésével. A migráció és mobilitás az 1986-ban megrendezett III. Nemzetközi
Kézművesipartörténeti Szimpózium egyik résztémája volt, s az 1992-ben megtartott VIII.
(hazai) szimpózium is foglalkozott (egyéb témák mellett) a kézműves termékek forgalmával.
2022 őszén a teljes szimpóziumot a szellemi és anyagi javak kézművesiparokban nyomon
követhető migrációjának szenteljük, lehetőséget adva az utóbbi harminc év eredményeinek
összegzésére, újabb forráscsoportok és megközelítési módok bemutatására, hiszen az utolsó,
X. (hazai) szimpózium feladatként jelölte ki a kellőképpen még fel nem tárt források
kutatását, a kézművesipar-történet társadalmi és gazdasági hátterének további vizsgálatát
(lásd: Szulovszky János szerk.: Harminc év számvetése. X. Kézművesipartörténeti
Szimpózium. Budapest, 2001. október 29–30. Budapest, 2002). A technológiák megjelenésének / átvételének, átadásának, a termékek kereskedelmének dokumentumai
(például katalógusok, hirdetések, árjegyzékek), valamint a migráció újonnan feltárt tárgyi
bizonyítékai újabb adatokat nyújtanak a kézműiparok történetéhez. További kérdések
lehetnek, hogy van-e szerepe a lokális (esetleg nemzeti) identitásnak adott termék
kereskedelmi célú elkészítésekor? Milyen társadalmi, gazdasági folyamatokat, esetleg
konfliktusokat generál a befogadó szakmai, illetve lokális közösségben a termékek és
technológiák átvétele? Milyen döntési mechanizmusok és gazdasági folyamatok vezetnek a
szellemi és anyagi javak migrációjához, a termékek kereskedelméhez? Hogyan figyelhető
meg a kézműipari tudás vándorlása az iparágak műszavain keresztül, milyen újabban feltárt
források szolgálnak ehhez adatokkal?
Várjuk azon kutatási eredményeket a régészet, történettudomány, levéltártudomány,
néprajztudomány és a történeti muzeológia területéről, melyeknél a vizsgált jelenség, azaz
kézművesipari technológia, mester, inas, tudás, eszköz, nyersanyag vagy termék
migrációjának kiinduló- vagy célpontja a Kárpát-medencéhez kötődik, illetve a Kárpátmedencén belül történő migrációra szolgál esettanulmányként a középkortól napjainkig.
Amennyiben a járványhelyzet indokolja, a konferenciát részben vagy teljes egészében online
formában rendezzük meg.

Jelentkezésként az előadás egy oldalas (kb. 3500 n) kivonatát kérjük a következő címre
elküldeni: Tuza Csilla: tuza.csilla@gmail.hu
A jelentkezés határideje 2022. június 15.
A konferencián ismertetett előadásokat tanulmánykötet formájában megjelentetjük. A
kéziratokat legkésőbb 2022. december 31-éig kérjük elküldeni Kincses Katalin Máriának, a
kötet szerkesztőjének a kincsesbene@gmail.com e-mail címre.