News Archive

The translation of Hungarian contents is being implemented at the moment. Therefore, there are parts of the website that are available only in Hungarian.

A fertőrákosi késő római téglaégető kemence
A Sopron- Városház utcai ásatáson feltárt 4. századi kőfaragó munkahely
Dr. Domonkos Ottó (1928-2022) néprajzkutató emlékezete, egyik iparrégészeti témájú dolgozatának közreadásával
Dr. Hegyi Imre (1921 - 1991) néprajzkutató iparrégészeti publikációiból: Faszénégetés
Vasbuca-lelet a Somogy megyei Pusztakovácsi határából
MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság Tájékoztatói és konferenciakiadványai az ARCANUM Digitális Tudománytárban
Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság Tájékoztatói és konferenciakiadványai az ARCANUM Digitális Tudománytárbanai
Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai munkabizottság Tájékoztatói és konferenciakötetei az Arcanum Digitális Tudománytár felületén
Gömöri János hozzászólása a kézművesipar-történeti és az iparrégészeti kutatások összehangolása tárgyában. 2001
Dr. Nováki Gyula (1926-2022), vaskohó-kutató és földvár-szakértő régész emlékezete
17. századi ötvöstégelyek Sopronból
Az Árpád-kori vasbánya-kutatás Sopron környékén. Dr. Kisházi Péter bányamérnök ásatási vasérc-vizsgálatai.
Magyarországi ásványlelőhelyek listája
Római kori fazekaskemence a soproni Petőfi téren
Kézműves ismeretek terjedése a középkortól napjainkig, interdiszciplináris konferencia 2020, VEAB
Az Iparrégészeti Munkabizottság Somogy megyei vasrégészeti ásatásai 1986-tól
Geotúra a lovasi őskori festékbányához, 2022. április.
A kézművesipari ismeretek, technológiák átadásának útjai a régészeti, történettudományi és néprajzi kutatások szemszögéből
Bíró Csaba – Szenthe Gergely: Műhelyhagyományok és technológiatranszfer. Elmélkedés az avar kor fémműveseinek kilétéről.
Lőrincz Árpád: AZ ELFELEJTETT BÁNYA. A pelsőcardói bányászat rövid története
Dr. Gerhard Sperl professzor, kohó- és bányamérnök, ipartörténész, archaeometallurgus emlékére.
Bakayné PERJÉS Judit: 14. századi lábbeli leletek restaurálása és készítéstechnikai jellemzőik
Könyvbemutató 2021. október 19. Nemes- és szinesfémek régészete, története és néprajza...
Ferenczi István: Az ős- és ókori vasművességről Erdélyben. Ancient Ironworking in Transylvania. Traditions and Innovations in the Early Medieval Iron Production. Hagyományok és újítások a korai középkori vaskohászatban.
Pénzhamisító műhelyek régészeti nyomai Tolna megyében
Első szakmai beszámolók a pannoniai avar kori és 9. századi vaskohászat felfedezéséről, (45. évforduló).
Az Iparrégészeti Lelőhelykataszter / Archeo Industry Sites fejlesztésének kérdései
Adatok Scarbantia (kézműves-) iparához és kereskedelméhez, a Soproni Szemle (2017_1.) régészeti cikkei tükrében
Beszámoló a zágrábi archeometallurgiai konferenciáról (2020. szeptember 10-11.
T. Bíró Katalin: Prehistoric mining in Hungary. Őskori bányászat Magyarországon
Vassalak Pinnyéről
A vas titkai, a nyersanyagtól a kész vastárgyig
Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága Iparrégészeti-...- és Kézművesipar-történeti
Vasbuca Sopronhorpácsról
Lechner Tudásközpont: közel 80 000 földrajzi nevet tartalmazó digitális Földrajzinév-tár adatbázis.
Eldobott, vagy fel nem használt? Nagyon magas széntartalmú acélok és öntöttvas-darabok Semlach/Eisner (Hüttenberger Erzberg, Karinthia) római kori vasolvasztó telepén. Thomas Birch cikke a minták metallográfiai és anyagösszetételi vizsgálatairól.
A zalaegerszegi téglaégető kemencék kiemelési munkálatairól
Kelta kovácsműhely feltárása Szilvásvárad - Sportpálya lelőhelyen
MΩMOΣ X. Őskoros Kutatók X. Összejövetelének konferenciakötete. Őskori technikák, őskori technológiák. Százhalombatta, 2017. április 6 –8.. Szerkesztette: Vicze Magdolna és Kovács Gabriella, „Matrica” Múzeum Százhalombatta, 2019.
Kézművesek képzése a római császárkorban
Shadreck Chirikure: Fémek a régi társadalmakban. A bennszülött afrikaiak (kolonizáció előtti) bányászatáról, fém- és vaskohászatáról, és kovácsmesterségéről, globális távlatokban.
P. Fluzin, S. Bauvais, M. Berranger, G. Pagès and P. Dillmann: The multidisciplinary approach (archaeology and archaeometry) to bloomsmithing activities in France: examples of results from the last twenty years.
Е.В. Водясов - О.В. Зайцева: ЧТО МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ АРХЕОЛОГУ ЖЕЛЕЗНЫЙ ШЛАК? WHAT CAN IRON SLAG TELL AN ARCHAEOLOGIST? Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 47
Mathias Hensch: Archäologisch-historische Aspekte zum früh-und hochmittelalterlichen Montanwesen in der westlichen Oberpfalz Bericht der bayerischen Bodendenkmalpflege 59, 2018
Gyepvasérc lelőhelyek a Dél-Kelet Nyírségben és az Érmelléken. Romát Sándor nyomán.
Árpád-kori téglaégető (tetőcserép-égető) kemence Mezőhegyes határában
ARCHEOMETRIA: TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ. Előadóülés az MTA Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága és a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete szervezésében, 2019.
Janet Lang: Paper for special issue on “Aspects of Ancient Metallurgy” Roman iron and steel: A review (Áttekintő dolgozat a római kori vas- és acél-"gyártás" kutatásának helyzetéről)
Centre for Archaeology Guidelines - Archaeometallurgy. Archeometallurgiai (régészeti, montánarcheológiai, archeometriai...) szakvezető az English Heritage kiadásában (2001, 01)
Korai középkori pergőfúrók lendkerekei egy vasolvasztó telep felszíni leletei között. Egyházasfalu.
"A vas titkai - A nyersanyagtól egy vastárgyig". "Secrets of iron - from raw material to an iron object." Tudományos konferencia Zágrábban
Nagyméretű bronzkori tőrök öntőformái Hatvan-Strázsahegy lelőhelyről
Kiadványsorozatunk E- könyvként is olvasható konferenciakötetei a vasművességről és az erdőhasználatról, faiparról
A soproni régészeti kutatások 50 éve a Soproni Szemle tükrében (2005. évi áttekintés).
A Kárpát-medencében talált bronzkori öntőformák regisztere
Craftsmen and Metalworking in Medieval Cities: 35 Years Later / A középkori városok fémművessége és fémműves mesterei...
A tiszafüredi bronzkori öntőforma a szolnoki Damjanich János Múzeum kiállításán
Kitöltött mintaadatlap üvegipari lelőhelyhez, Tiszaladány
Bakonyi üveghuták
Térképek az Iparrégészeti Lelőhelykataszter előmunkálataiból 2000-2005. Mészégetés, Szerk.: Gömöri János (régészeti-) és Göbölyös Mihály (számítógépes-munkák)
Térképek az Iparrégészeti Lelőhelykataszter előmunkálataiból 2000-2005. Fémipar, Szerk.: Gömöri János (régészeti-) és Göbölyös Mihály (számítógépes-munkák)
Térképek az Iparrégészeti Lelőhelykataszter előmunkálataiból 2000-2005. Fazekasipar: Szerk.: Gömöri János (régészeti-) és Göbölyös Mihály (számítógépes-munkák)
A 2019. évi miskolci nemzetközi archaeometallurgiai konferencia programja
Egy vasércolvasztó bucakemence -- kísérleti kohósítás utáni -- dokumentált elbontásának tanúságai. Tajana Sekelj Ivančan szakcikke.
Nemzetközi Archeometallurgiai Konferencia a Miskolci Egyetem szervezésében, 2019
Obszidián-konferencia, Budapest - Sárospatak, 2019.
Vasbuca-kohászat és vasfeldolgozás alsó-ausztriai középkori várakban. Lukas J. Kerbler archeometallurgiai tanulmánya.
Az Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató korábbi számainak elérhetősége
Római kori fazekaskemencék Zalatárnok határában
a Füzesabony-Öregdomb középső bronzkori tell-településének fémművességéről, öntőformák
Adatok az őskori nyersanyagfeldolgozás és kézművesség régészetéhez
Németh Attila beszámolója szkíta és kelta műhelyekről: textilipar, fazekaskemence, vassalakok, öntőtégelyek...
Az ólomérc feldolgozás legkorábbi régészeti bizonyítékai az Alduna térségének rézkori településeiről: Hansen S, Montero-Ruiz I, Rovira S, Steiniger D, ToderaşM (2019) The earliest lead ore processing in Europe. 5th millennium BC finds from Pietrele....
Evgeny V. Vodyasov and Olga V. Zaitceva: Early medieval burials with blacksmith tools in Western Siberia. - Estonian Journal of Archaeology, 2019, 23, 1, 20–38.
Későbronzkori depólelet bronz-nyersanyag öntecsekkel, Nagydobsza - Tarbay J. G.
4. NAHM-Workshops "Recycling" vom 15.-17. 5. 2019 in Leipzig und Halle.
Lubietova (Libetbánya)- Bányavárosok 12. találkozója (Szlovákia)
MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság 2018. évi munkajelentése
Az Erdő és a Fa régészete és néprajza (Sopron, 2007) c. konferenciakötet tartalomjegyzéke
A 2005. évi "Az Erdő és a Fa régészete és néprajza..." c. soproni konferencia absztraktfüzete
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászattörténeti térképe
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény
Zatykó Csilla: Eltűnt berzencei malmok nyomában. In: Genius loci. Laszlovszky 60., 108-112. (Budapest 2018),
A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza. Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések
Gallina Zsolt: Vas és acél országa… Az avar vasművesség virtuális rekonstrukciója. Poszter. In: Hadak útján. A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XXVIII. konferenciája. Mosonmagyaróvár, 2018.
Konferencia-felhívás: „A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében". Országos konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2018. november 14-15
Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató (IRAMTó) III/1 1984.
A fémek eredete, használata és forgalmazása az európai bronzkorban. Összefoglaló publikáció a tudományos vita jelenlegi helyzetéről / Miljana Radivojević et al: The Provenance, Use, and Circulation of Metals in the European Bronze Age: The State of Debate
Varga Máté: 17. századi pénzhamisító műhely leletei Pincehely határából
A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében II. Személynévadás és kézműipar
Török at al., avagy Somogy megyei avarkori kohászati lelőhelyek leleteinek archeometriai vizsgálatai
„A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében". Országos konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2018. november 14-15.
A középkori fazkaskemencék típusai a Kárpát-medencében. Vágner Zsolt cikke.
Somogy megyei avar kori és 10-11. századi kohók vassalak-mintáinak anyagvizsgálatai.
Nemzetközi konferencia Mannheimben a bronzkori óndepozitokról és a bronz eurázsiai elterjedéséről
Őskori bányák Magyarországon - T. Bíró Katalin dolgozata
A kora középkori szláv vasiparról: "Mitteleuropäische Eisenstrasse (MEES)" vezetőségének soproni ülése és kollokviuma
Horvátországi vaskohászat-régészeti projekt: Római kori és a középkori vaskohászati lelőhelyek a Drávavölgyben
La Tène-kori vassalakok és agyagfúvóka a Pásztó-Csontfalván feltárt településen
11. századi vasolvasztó műhelyek a morvaországi Olomučany melletti erdőben
Korai népvándorláskori vaskohászat régészeti emlékei az erdélyi Csíkban
Késő római fazekasműhelyek Pannoniában
Bronzkori ötvösszerszámok Vas megyéből
Kőkor kerekasztal a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2017.
Az IPARRÉGÉSZET I/1981 ÉS II/1984 konferenciakötetek tartalomjegyzékei
Római kori fémöntő műhely Brigetioban. Komárom - Szőny , Vásártér (2012)
Merva Szabina: 8-9. századi ötvöskemence Visegrád, Sibrik dombról. Magyar Régészet Online 2017 tél.
Középső bronzkori bronzöntőműhely nyoma az erdélyi Doboka (Dăbâca) lelőhelyről..
Avar kori kohótelepek vasérc- és vassalak-leleteinek anyagvizsgálatai és a vastárgyak metallográfiai értékelése: Kaposvár - Fészerlak és Zamárdi - Kútvölgy
Késő római kori szövőház és 16. századi kovácsműhely feltárása a burgenlandi autóút nyomvonalán
Jockenhövel, Albrecht (ed.), Mittelalterliche Eisengewinnung im Märkischen Sauerland. Archäometallurgische Untersuchungen zu den Anfängen der Hochofentechnologie in Europa (Rezension von János Gömöri)
Magyarország Régészeti Topográfiája és Magyarország Iparrégészeti Lelőhelyei
Archeometallurgiai adatok feltöltése a honlapunkra. Miskolci Egyetem, ARGUM
8-9. századi hasított vasbucák összehasonlító vizsgálata
Az Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság tagjainak 2017. évi tevékenységéről
Bronzműves- és csontfaragó műhelyek Brigetióban
Somogy megyei korai középkori vasbucák
Újabb vasérc-lelőhelyek a Nyírségben. Thiele Ádám jelentése
Korábbi hírek: IPARRÉGÉSZETI LELŐHELYKATASZTER c.honlapon
Gömöri János kohótipológiai térképe: avar kor, 9. század, 10. század, 11-12/13. század
Radomír Pleiner (1929 – 2015) - A celebration of his life and work. In: Historical Metallurgy 49.1, 2015, pp. 1-25.
Árpád-kor vasolvasztó műhelyek maradványai a Börzsöny-hegységben
Nemzetközi szimpózium
Szimpózium a korai középkori vasbucákról, Szeged 2016
Meghívó a 2015. évi somogyfajszi Őskohásztáborba
Rácz Zsófia könyve az avar kori kovácssírokról
Folyamatosan gyarapszik az iparrégészeti lelőhelyek száma
Ágyúöntés a középkorban és a kora újkorban
Márton Péter archaeomágneses kormeghatározási mintavételi adattára
A rudabányai vasbuca
Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. PROGRAM és ELŐADÁSKIVONATOK. Rezüméfüzet, 2009

Browsing our website you agree to use cookies.×